دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب
FA
 

عناوین پایان نامه های رشته: ادیان شرق-ارشد

 
تاریخ انتشار: 1400/12/11    تعداد بازدید: 72

عناوین پایان نامه های رشته: ادیان شرق-ارشد

عناوین پایان نامه های دفاع شده/تصویب شده

رشته: ادیان شرق-کارشناسی ارشد

ردیف عنوان پایان نامه نام دانشجو

استاد راهنما

(جناب آقای دکتر)

استاد مشاور

(جناب آقای دکتر)

داور

(جناب آقای دکتر)

تاریخ تصویب /دفاع
1 بررسی گیاهان مرتبط با کیهان شناسی در دیانت زرتشتی مرضیه توکل منتظری، سیدسعیدرضا شکری فومشی، محمد   98/01/19
2 بررسی مراتب توحید در تشیع و خالصا احمد خالدی روحانی، سیدمحمد علیمردی، محمدمهدی   94/12/03
3 تبیین جایگاه آموزه میری و پیری (بهکتی و شکتی) در نظام دینی و اجتماعی خالصا با تأکید بر گورو گرنته صاحب و دسم گرنته امیر امیرگان روحانی، سیدمحمد علیمردی، محمدمهدی   95/06/15
4 بررسی مکتب بودایی جودو شین شو در چهارچوب برنامه پژوهشی لاکاتوش (با تکیه بر کتاب Heart of the Shin Buddhist path (A life of awakening) زینب کاملان نجار قنبری، خلیل شجاعی، علیرضا   95/09/17
5 بررسی وضعیت تفکر دینی زرتشتی از مشروطه تا پهلوی اول حائری نسب فهیمه لک زائی، مهدی منتظری، سیدسعیدرضا   98/01/19
6 تعامل فیض و عمل در مکتب ودانته مهدی نظری منفرد روحانی، سیدمحمد علیمردی، محمدمهدی   96/07/19
7 مقایسه اخلاق فردی در متون پهلوی با اخلاق فردی در تفسیر المیزان محمدجواد عرب سالاری منتظری، سیدسعیدرضا فرهودی، مصطفی   96/09/27
8 نظام اخلاق فردی و اجتماعی دراندرزنامه های پهلوی با تکیه بر مینوی خرد محمدعلی صالحی حاجی آبادی فرهودی، مصطفی علیمردی، محمدمهدی   98/01/19
9 بهشت و دوزخ در دین زرتشتی با تأکید بر نوشته های ارداویراف روح ا... رضوی فرهودی، مصطفی شکری فومشی، محمد   98/01/19
10 ترجمه بخش اول کتاب BUDDHISM نوشته KLUNS.K.KLOSTERMAIER به همراه مقاله تحقیقی با عنوان بودا سید مهدی اسدی شهرضا محمودی، ابوالفضل شجاعی، علیرضا لک‌زایی، مهدی 89/04/03
11 نقش اسلام دراندیشه توحیدی نهضت بهکتی درقرن دهم تا شانزدهم مهدی توسلی آذرانی شمس، محمدجواد موحدیان عطار، علی محمودی، ابوالفضل 88/02/17
12 متیریه،در متون مقدس و فرهنگ بودایی ابوالقاسم جعفری موحدیان عطار، علی قنبری، خلیل محمودی، ابوالفضل 89/04/13
13 محبت در نجات‌شناسی آیین هندو و اسلام (با تکیه بر بهگودگی‌تا و روایات اسلامی) علیرضا شایق موحدیان عطار، علی محمودی، ابوالفضل رستمیان، محمدعلی 89/12/01
14 یادکرد ادیان ایرانی در متون ملل و نحل اسلامی و مقایسه آن با متون معتبر تاریخی مصطفی فرهودی آیینه وند، صادق آقایی، سید مجتبی رستمیان، محمد علی 88/09/18
15 آموزه های ذن بودیسم از دیدگاه سوزوکی سید رضا موسوی نژاد قنبری، خلیل محمودی، ابوالفضل اخلاقی‌فر، مرتضی 90/10/15
16 بررسی فرقه یزیدیه روح الله مهدوی حاجی رستمیان، محمد علی منتظری، سید سعید رضا جوادی، قاسم 88/02/30
17 بازتاب آموزه‌های هندویی و بودایی در آثار سهراب سپهری ابراهیم اکبری دیزگاه قنبری، خلیل اسلامی، سید حسن قدرت‌اللهی، رزاق‌پور 89/12/14
18 بررسی و تحلیل یادکردهای ادیان ایرانی در متون کلاسیک تاریخ اسلام حسن باقی زاده داداش نژاد، منصور منتظری، سید سعید رضا حاجی تقی، محمد 92/07/11
19 بررسی و نقد یوگای رایج در ایران با نظر به منابع اصلی یوگایی علی محمد پورابراهیم موحدیان عطار، علی طالبی دارابی، باقر زروانی 89/06/17
20 بررسی و تحلیل یادکردهای ادیان ایرانی در احادیث اهل سنت سیدحسن رحمانی ملک‌مکان، حمید منتظری، سید سعید رضا رستمیان، محمدعلی 89/08/20
21 ترجمه بخش اول کتاب The taoist experience به همراه مقدمه‌ای تحقیقی حسین رحیمی نراقی لک زایی، مهدی رستمیان، محمد علی توکلی 89/05/03
22 بررسی و تحلیل یادکردهای ادیان ایرانی در سفرنامه‌ها و سیاحت‌نامه‌ها و کتب جغرافیایی مسلمانان حسین زینل بیک رستمیان، محمد علی فرهودی، مصطفی منتظری، سیدسعیدرضا 89/12/25
23 ترجمه کتاب تاریخ نظریه‌های هندی در باب  منشاء جهان ،  History of indian cosmogonical نوشته  N.N bhattacharyyaبه همراه مقدمه و تحلیل سیدجعفر ساجدی محمودی، ابوالفضل موحدیان عطار، علی رستمیان، محمدعلی 89/02/23
24 ترجمه بخش دوم کتاب The Taoist experience با عنوان Long life عابدین سیاحت اسفندیاری رستمیان، محمد علی لک‌زایی،‌ مهدی جعفری، ابوالقاسم 93/07/03
25 بررسی تطبیقی شیطان در قرآن و اهریمن در اوستا مسیح عقیلی قائم مقامی، سیداحمد رستمیان، محمدعلی محمدی مظفر، محمد حسن 92/06/28
26 تحولات آیین زرتشت در عهد ساسانی سیدمحمدرضا موسوی قائم مقامی، سیداحمد منتظری، سید سعید رضا لک زائی، مهدی 92/10/26
27 یادکردهای آیین زرتشت در تفاسیر اهل سنت سجاد واعظی منفرد عالیخانی، بابک آقایی، سید مجتبی رضایی اصفهانی، محمدعلی 88/05/25
28 تصحیح کتاب تمدن ایرانیان خاوری همراه با مقدمه و تعلیقات حسن برزو منتظری، سید سعید رضا فرهودی، مصطفی ملکی، محمدرسول 92/11/19
29 ترجمه بخش سوم و چهارم کتاب مقدمه‌ای بر آئین هندو (به همراه مقدمه تحلیلی) محمدرضا مصحفی ابراهیم، علیرضا منتظری،‌ سیدسعید قنبری، خلیل 91/06/30
30 نظام اخلاقی در اندرزنامه‌های پهلوی محمدرضا نظری منتظری، سیدسعیدرضا اسلامی،‌ سیدحسن حیدری، حسین 91/12/16
31 احکام پزشکی و بهداشتی در متون مقدس آیین زرتشتی با نگاهی به طب سنتی رضا دادگر اذکائی، پرویز منتظری، سید سعید رضا صیادی 89/06/31
32 نسبت میان دین و حکومت در آئین شین‌تو با تأکید بر دوره معاصر سیدجواد میرخلیلی رستمیان، محمد علی آل غفور، محمد تقی ابراهیم، علیرضا 88/07/25
33 تناسخ در آیین جینه وحید پزشکی رستمیان، محمد علی موحدیان عطار، علی محمودی، ابوالفضل 88/12/24
34 ترجمه نیمه دوم کتاب : Buddhism, Ashort introduction  اثر Klaas,K.Klastermalier» به همراه  با مقدمه تحلیلی به محتوی متن ترجمه شده سید محمد مهدی حسینی رستمیان، محمدعلی شجاعی، علیرضا معلم، ملیحه 90/03/03
35 مقدمه‌ای بر فلسفه چینی ترجمه بخشی از کتابAN ITRODUCTION TO CHINESE PHILOSOPHY FROM UNCIENT PHILOSPHY TO CHINESE BUDDNISM زهرا محرمی محمودی، ابوالفضل فیوجی، محمد رستمیان، محمد علی 88/12/24
36 آیین گذار در سنت شیوایی زهرا حق پرست ابراهیم، علیرضا شجاعی،‌ علیرضا روحانی، سید محمد 92/09/14
37 تحلیل رابطه انسان و اهورامزدا با تأکید بر متون اوستایی نرگس خاندل رستمیان، محمدعلی منتظری، سیدسعیدرضا لک زائی، مهدی 92/10/25
38 سرچشمه بودایی عرفان اسلامی تا قرن 6 هجری (فنا، ریاضت و ذکر) سودابه خواجه علی قنبری، خلیل نصیری، محمد شجاعی، علیرضا 92/11/23
39 جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هند و ایرانی با تکیه بر متون ودایی و اوستایی الهام دوستی منتظری،‌ سیدسعیدرضا رستمیان،‌ محمدعلی لک زائی، مهدی 93/02/31
40 نظام دین‌یاری زرتشتی در دوره ساسانی سوسن رضایی منتظری،‌ سیدسعیدرضا جعفری،‌ ابوالقاسم فرهودی، مصطفی 91/12/27
41 بررسی مناسبات و مفارقات انرژی درمانی(سبک ریکی) با تعالیم بودای چین و ژاپن زهره زارعی وکیلی، هادی قنبری، خلیل جعفری، ابوالقاسم 92/12/01
42 ترجمه و تحقیق کتاب The Philosophy of Upanishas اثر پل دوییسن فهیمه زعفرانی روحانی،‌ سیدمحمد لک‌زایی،‌ مهدی ابراهیم، علیرضا 92/09/28
43 بررسی دین یاری زرتشتی در دوران‌گذار( از ورود اسلام به ایران تا انقراض عباسیان) فرید سلگی منتظری، سید سعیدرضا فرهودی، مصطفی لکزائی، مهدی 92/07/21
44 بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا ( جاتکه‌ها) و مولانا ( مثنوی) رضا رضایی خوبده اخلاقی فرد، مرتضی لک زائی، مهدی شجاعی، علیرضا 94/06/28
45 بررسی رابطه بودیسم و مدرنیسم در داستان های هرمان هسه زهره شریعتی موحدی، محمد رضا قنبری، خلیل لک زائی، مهدی 93/07/07
46 ترجمه کتاب The Guru in Sikhism  به همراه مقدمه تحلیلی فاطمه لاجوردی نیا علیمردی، محمدمهدی روحانی، سید محمد ابوطالبی، محمدصادق 94/06/26
47 بررسی نسبت میان دین و هنر در آثار آکیراکوراساوا (با تمرکز بر نمادهای و نشانه های ذن بودیسم) سیدمصطفی موسوی تبار موسوی گیلانی، سید رضی شجاعی، علیرضا لک زائی، مهدی 93/07/05
48 بررسی تطبیقی مسأله ارث زن در آیین زرتشت در مقایسه با آراء مشهور فقهای امامیه (با تأکید بر نظرات شهید اول و شهید ثانی) سیدعلی آقایی منتظری، سید سعید رضا فرهودی، مصطفی سلیمانی، حسین 94/07/14
49 بررسی مقایسه ای صفات الله در اسلام و اهورامزدا در آیین زرتشت (با تکیه بر قرآن و اوستا) روح الله رحمانی منتظری، سیدسعیدرضا فرهودی، مصطفی محمدی مظفر، حسن 94/06/11
50 بودیسم ژاپنی در دوره میجی علیرضا شاه محمدی قنبری، خلیل شجاعی، علیرضا لک زائی، مهدی 92/09/21
51 ترجمه بخش اول کتاب ادیان هند ماکس وبر (از صفحه 1 تا 133)همراه با مقدمه تحلیلی (تأکید بر روش شناسی وبر) محسن کیادربندسری لک زائی، مهدی قنبری، خلیل منتظری، سیدسعیدرضا 95/10/23
52 بررسی و تحلیل رابطه مانی با پادشاهان ساسانی سیدعلی میراحمدی منتظری، سیدسعیدرضا شکری فومشی، محمد جعفری، ابوالقاسم 93/11/30
53 رویکردی تحلیلی به آیین دفن مردگان در دین زرتشت مهدی هنرجو منتظری، سیدسعیدرضا فرهودی، مصطفی لک زائی، مهدی 94/05/29
54 بازتاب دین و فرهنگ ایرانی در عزاداری شیعیان جواد محمدزمانی جوادی (صفری)، قاسم آقایی، سیدمجتبی مزداپور 90/04/30
55 ترجمه‌ی کتاب  به همراه مقدمه‌ی تحلیلی و تعلیقاتA Persian Offering  The Yasna, A Zoroastrian High Liturgy صبا هنرمایه هرات منتظری، سیدسعیدرضا لک زائی، مهدی جعفری، ابوالقاسم 93/07/10
56 ترجمه بخش نخست از کتاب(The Religion Of China) اثر مکس وبر همرا با مقدمه تحلیلی سید احمد حسینی امینی لک زائی، مهدی توکلی، طاهره ابوطالبی، محمدصادق 93/08/22
57 تأثیرات اجتماعی مزدک و کارل مارکس جاسم علی نژادان معرفی منتظری، سیدسعیدرضا شکری فومشی،محمد لک زائی، مهدی 93/07/24
58 تبیین رابطه جیوه با آتمن مطابق آموزه های شوتاشوتره اوپه نیشد Svatasvatara Upanisad طیبه نوحی روحانی، سید محمد علیمردی، محمد مهدی جعفری، ابوالقاسم 93/12/19
59 تبیین جایگاه کتاب مقدس(گورو گرنت صاحب) از منظر سیکهای خالصا پروانه تقی خانی علیمردی، محمد مهدی روحانی، سید محمد ابوطالبی، محمد صادق 93/07/30
60 ترجمه کتاب Sikh Ethics به همراه مقدمه تحلیلی سعیده شاهیان علیمردی، محمد مهدی روحانی، سید محمد منتظری، سیدسعیدرضا 94/03/19
61 مقایسه ی کرمه در آیین هندو و جینه ( با تأکید بر ادویته و دانته و شوتامبره) فائزه بیدگلی روحانی، سید محمد علیمردی، محمد مهدی ابوطالبی، محمدصادق 93/12/20
62 بررسی نور و ظلمت در مزدیسنا و حکمت اشراق محمد بهرامی منتظری، سیدسعیدرضا جعفری، ابوالقاسم الهی منش، رضا 94/08/30
63 بررسی تطبیقی مسأله ارث مردان در آیین زرتشت با نظرات فقهای امامیه با تکیه بر نظر شهید اول و شهید ثانی سید مجتبی حسینی جعفری، ابوالقاسم منتظری، سیدسعیدرضا لک زائی، مهدی 94/11/18
64 رابطه خدا و هستی در آیین سیک با تأکید بر کتاب گورو گرنته صاحب زهرا مرادی وقار علیمردی، محمد مهدی روحانی، سید محمد جعفری، ابوالقاسم 95/10/26
65 بررسی و تحلیل منتره در آیین هندو شیوایی و ذکر در اسلام نقشبندیه سمانه سالاری سلاجقه روحانی، سید محمد علیمردی، محمدمهدی جعفری، ابوالقاسم 94/12/24
66 ترجمه کتاب Karma: Freedom and Responsibility  به همراه مقدمه تحلیلی عباس قربانی علیمردی، محمدمهدی شجاعی، علیرضا روحانی، سیدمحمد 95/04/08
67 بررسی جایگاه زن در خانواده و جامعه چین از منظر ایین کنفوسیوس بنفشه متقی لک زائی، مهدی توفیقی، فاطمه قنبری، خلیل 96/10/25
68 آیین‌های گذار در دین زرتشتی: با تأکید بر متون پهلوی فاطمه عابدی قزاانی منتظری، سیدسعیدرضا فرهودی، مصطفی لک زائی، مهدی 94/11/13
69 ترجمه کتاب South Asian Buddhism   از اول کتاب تا صفحه 120 ( فصول 1،2،3 و 4) به همراه مقدمه تحلیلی شازاده مرادی نورعلی جعفری، ابوالقاسم شجاعی، علیرضا روحانی، سیدمحمد 96/01/29
70 آرمان شهر در دین زرتشت: شرایط و ضوابط صالحه کشاورز درویشانه بری شکری فومشی، محمد منتظری، سیدسعیدرضا لک زائی، مهدی 94/11/12
71 بررسی اسطوره آفرینش نخستین انسان و شهریار در ادیان ایران و خاور دور ( با تکیه بر زرتشت، شینتو و دائو) مهدیه اخلاقی لک زائی، مهدی منتظری، سیدسعیدرضا جعفری، ابوالقاسم 94/10/01
72 جنبش نومزدکیان پس از اسلام ( با تکیه بر سنبادیه، خرمیه، ابومسلمیه) محمد علی اخوانی منتظری، سیدسعیدرضا جعفری، ابوالقاسم لک زائی،‌ مهدی 95/04/12
73 اصول اخلاقی در آیین کنفوسیوس محسن محصل یزدی لک زائی، مهدی اسلامی، سید حسن جعفری، ابوالقاسم 95/11/25
74 ترجمه کتاب Gyn/ Ecology زن/ بوم شناسی به همراه مقدمه تحلیلی سمیرا عبدالرحیم خباز لک زائی، مهدی طالبی دارابی، باقر ابوطالبی، محمدصادق 95/05/19
75 مقایسه انسان شناسی هندوئی و اسلامی: با نظر به آموزه‌ی پنج قشر در اوپانیشاد و آموزه‌ی پنج روح در روایات اسلامی مریم مهدوی پور موحدیان عطار، علی ابراهیم، علیرضا روحانی، سیدمحمد 94/09/16
76 ترجمه کتاب The Concept Of man in Sikhism به همراه مقدمه تحلیلی مسیب گلچین علیمردی، محمدمهدی شجاعی، علیرضا ابوطالبی، محمدصادق 94/03/27
77 بررسی ویژگی عملیاتی بودن در طریقت یوگه و امکان بازآفرینی آن در سنت اسلامی سیدجواد ابراهیمی موحدیان‌عطار، علی قنبری،‌ خلیل روحانی، سیدمحمد 95/07/06
78 بررسی الهیات بودایی ذن در چارچوب برنامه پژوهشی لاکاتوش با تکیه بر بی دلی ذن الناز گرامی اقدم قنبری، خلیل شجاعی، علیرضا کیوانفر، محمد 97/06/27
79 بررسی سنت بودای مهایانه در چارچوب برنامه پژوهشی لاکاتوش با تکیه بر سوره نیلوفر نوشته نیکیو نیوانو ندا دولت ابادی فراهانی قنبری، خلیل شجاعی، علیرضا کیوانفر، محمد 97/06/25
80 آموزه پس از مرگ در نظام هندسی الهیات سیک صدیقه امینی روحانی، سیدمحمد علیمردی، محمدمهدی لک زائی، مهدی 97/10/24
81 بازخوانی اندیشه موعوگرایی در زند بهمن یشت و بحار الانوار خدیجه کوثر منتظری، سیدسعیدرضا جعفری، ابوالقاسم شکری فومشی، محمد 96/07/26
82 گناه در دین زرتشتی: با تأکید بر متون پهلوی محمد هادی نجاتی گرانی منتظری، سیدسعیدرضا فرهودی، مصطفی لک زائی، مهدی 96/08/01
83 بررسی مقایسه ای انگاره توم (همزاد) در کیش مانوی و طباع تام در آثار اسلامی مجید واثقی شکری فومشی، محمد فرهودی، مصطفی لک زائی، مهدی 97/06/27
84 اهمیت و جایگاه حیوانات در دین زرتشت زری جعفری منتظری، سیدسعیدرضا شکری فومشی، محمد لک زائی، مهدی 96/09/01
85 مقایسه چینوت پل در آیین مزدایی و پل صراط در روایات اسلامی سید محمد موسوی منتظری، سیدسعیدرضا فرهودی، مصطفی لک زائی، مهدی 97/06/27
86 بررسی عالم پس از مرگ از دیدگاه دین اسلام و دین زرتشت با تکیه بر متون دینی مقدس (با تکیه بر قرآن و متون اوستایی و پهلوی) مهدی علمی دانشور منتظری، سیدسعیدرضا فرهودی، مصطفی لک زائی، مهدی 94/05/26
87 اسطوره‌های حیوانی در ادیان آسیای غربی در دوران باستان با تکیه بر ایران و بین النهرین مریم راعی شکری فومشی، محمد لک زائی، مهدی فرهودی، مصطفی 96/06/27
88 موانع گسترش آیین بودا در چین فاطمه متقی لک زائی، مهدی شجاعی، علیرضا روحانی، سیدمحمد 97/06/31
89 تحلیل جشن‌های مذهبی ایران باستان با تأکید برگزارش ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه سلیمانی امیری رضا لک زائی، مهدی شکری فومشی، محمد روحانی، سیدمحمد 97/06/27
90 ترجمه کتاب The spirit of Chinese Philosophy اثر فانگ یولان همراه با مقدمه تحلیلی اصغری فریده لک زائی، مهدی جعفری، ابوالقاسم شکری فومشی، محمد 97/06/27
91 بررسی و تحلیل جایگاه خرفستران در آئین زرتشت از منظر هستی شناسی محسن هراتی منتظری، سیدسعیدرضا فرهودی، مصطفی جعفری، ابوالقاسم 95/12/18
92 بررسی رویکرد چاد هانسن به آیین دائو مریم احمدپور لک زائی، مهدی منتظری، سیدسعیدرضا قنبری، خلیل 96/10/11
93 بررسی (تت اکم Tatekam) و (اکموادویتیم Ekamevādvitiyaṃ) در شوِتاشْوتره Śvetāśvatara و چهاندُگیه اوپه‌نیشد Chandogya Upaniṣad از دیدگاه آدی ‌شنکره آچاریه Ādi Śaṅkara Ācārya علوی زینب سادات روحانی، سیدمحمد علیمردی، محمدمهدی ابوطالبی، محمدصادق 97/11/30
94 بررسی نظام معبد در آئین سیک احمد رمضانی روحانی، سیدمحمد علیمردی، محمدمهدی ابوطالبی، محمدصادق 97/11/30
95 اخلاق سیاسی نزد سنویس و فارابی علی آقاجانی قناد رستمیان اسلامی اردکانی    
96 بررسی و تحلیل یادکرد‌های ادیان ایرانی در احادیث شیعی مهدی حجت پناه مهریزی آقایی    
97 احکام پزشکی و بهداشتی در متون مقدس آیین زرتشتی با نگاهی به طب سنتی رضا دادگر اذکائی منتظری    
98 مقایسه اخلاق فردی در متون پهلوی با اخلاق فردی در تفسیر المیزان محمدجواد عرب سالاری        
99 گونه شناسی عوالم معنوی در احادیث معراجیه اسلامی و متون مکاشفه‌ای زرتشتی رحمان قاسمی        
100 ترجمه کتاب Daoism _and Chinese Culture   اثر‌Livia Kohn    همراه با یک مقدمه تحلیلی فروزان حسینی عسگرآباد        
101 بررسی شفای مقدس در ایران باستان ( با تأکید بر متون اوستایی و پهلوی) اسفندیار تهوری        
102 بررسی مراتب توحید در تشیع و خالصا احمد خالدی        
103 تبیین جایگاه آموزه میری و پیری (بهکتی و شکتی) در نظام دینی و اجتماعی خالصا با تأکید بر گورو گرنته صاحب و دسم گرنته امیر امیرگان        
104 تعامل فیض و عمل در مکتب ودانته مهدی نظری منفرد        
105 مقایسه اخلاق فردی در متون پهلوی با اخلاق فردی در تفسیر المیزان محمدجواد عرب سالاری        
106 ترجمه بخش اول کتاب BUDDHISM نوشته KLUNS.K.KLOSTERMAIER به همراه مقاله تحقیقی با عنوان بودا سیدمهدی اسدی شهرضا محمودی شجاعی   1389/04/03
107 متیریه،در متون مقدس و فرهنگ بودایی ابوالقاسم جعفری موحدیان‌ عطار قنبری دوستکوهی   1389/04/13
108 محبت در نجات‌شناسی آیین هندو و اسلام (با تکیه بر بهگودگی‌تا و روایات اسلامی) علیرضا شایق موحدیان‌ عطار محمودی   1389/12/01
109 یادکرد ادیان ایرانی در متون ملل و نحل اسلامی و مقایسه آن با متون معتبر تاریخی مصطفی فرهودی آیینه وند آقایی   1388/09/18
110 آموزه های ذن بودیسم از دیدگاه سوزوکی سیدرضا موسوی نژاد قنبری دوستکوهی محمودی   1390/10/15
111 بررسی فرقه یزیدیه روح اله مهدوی حاجی رستمیان منتظری   1388/02/30
112 بازتاب آموزه‌های هندویی و بودایی در آثار سهراب سپهری ابراهیم اکبری دیزگاه قنبری دوستکوهی اسلامی اردکانی   1389/12/14
113 بررسی و تحلیل یادکردهای ادیان ایرانی در متون کلاسیک تاریخ اسلام حسن باقی زاده داداش نژاد منتظری   1392/07/11
114 بررسی و نقد یوگای رایج در ایران با نظر به منابع اصلی یوگایی علی محمد پور ابراهیم موحدیان‌ عطار طالبی دارابی   1389/06/17
115 احکام پزشکی و بهداشتی در متون مقدس آیین زرتشتی با نگاهی به طب سنتی رضا دادگر اذکائی منتظری    
116 بررسی و تحلیل یادکردهای ادیان ایرانی در احادیث اهل سنت سید حسن رحمانی ملک مکان منتظری   1389/08/20
117 ترجمه بخش اول کتاب The taoist experience به همراه مقدمه‌ای تحقیقی حسین رحیمی نراقی لک زایی رستمیان   1389/05/03
118 بررسی و تحلیل یادکردهای ادیان ایرانی در سفرنامه‌ها و سیاحت‌نامه‌ها و کتب جغرافیایی مسلمانان حسین زینل بیک رستمیان فرهودی   1389/12/25
119 ترجمه کتاب تاریخ نظریه‌های هندی در باب  منشاء جهان ،  Hist_ory of indian cosmogonical نوشته  N.N bhattacharyyaبه همراه مقدمه و تحلیل سیدجعفر ساجدی محمودی موحدیان‌ عطار   1389/02/23
120 ترجمه بخش دوم کتاب The Taoist experience با عنوان Long life عابدین سیاحت اسفندیاری رستمیان لک زایی   1393/07/03
121 بررسی تطبیقی شیطان در قرآن و اهریمن در اوستا مسیح عقیلی قائم‌مقامی رستمیان   1392/06/28
122 تحولات آیین زرتشت در عهد ساسانی سید محمدرضا موسوی قائم‌مقامی منتظری   1392/10/26
123 یادکردهای آیین زرتشت در تفاسیر اهل سنت سجاد واعظی منفرد عالیخانی آقایی   1388/05/25
124 ترجمه بخش سوم و چهارم کتاب مقدمه‌ای بر آئین هندو (به همراه مقدمه تحلیلی) محمدرضا مصحفی ابراهیم منتظری   1391/06/30
125 نظام اخلاقی در اندرزنامه‌های پهلوی محمدرضا نظری منتظری اسلامی اردکانی   1391/12/16
126 نسبت میان دین و حکومت در آئین شین‌تو با تأکید بر دوره معاصر سیدجواد میرخلیلی رستمیان آل غفور   1388/07/25
127 تناسخ در آیین جینه وحید پزشکی رستمیان موحدیان‌ عطار   1388/12/24
128 ترجمه نیمه دوم کتاب : Buddhism, Ash_ort introduction  اثر Klaas,K.Klastermalier» به همراه  با مقدمه تحلیلی به محتوی متن ترجمه شده سیدمحمدمهدی حسینی رستمیان شجاعی   1390/03/03
129 مقدمه‌ای بر فلسفه چینی ترجمه بخشی از کتاب AN ITRODUCTION TO CHINESE PHILOSOPHY FROM UNCIENT PHILOSPHY TO CHINESE BUDDNISM زهرا محرمی محمودی فیوجی   1388/12/24
130 آیین گذار در سنت شیوایی زهرا حق پرست ابراهیم شجاعی   1392/09/14
131 تحلیل رابطه انسان و اهورامزدا با تأکید بر متون اوستایی نرگس خاندل رستمیان منتظری   1392/10/25
132 سرچشمه بودایی عرفان اسلامی تا قرن 6 هجری (فنا، ریاضت و ذکر) سودابه خواجه علی قنبری دوستکوهی نصیری   1392/11/23
133 جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هند و ایرانی با تکیه بر متون ودایی و اوستایی الهام دوستی منتظری رستمیان   1393/11/30
134 نظام دین‌یاری زرتشتی در دوره ساسانی سوسن رضایی منتظری جعفری   1391/12/27
135 بررسی مناسبات و مفارقات انرژی درمانی(سبک ریکی) با تعالیم بودای چین و ژاپن زهره زارعی وکیلی قنبری دوستکوهی   1392/12/01
136 ترجمه و تحقیق کتاب The Philosophy of Upanishas اثر پل دوییسن فهیمه زعفرانی روحانی لک زایی   1392/09/28
137 بررسی دین یاری زرتشتی در دوران‌گذار( از ورود اسلام به ایران تا انقراض عباسیان) فرید سلگی منتظری فرهودی   1392/11/30
138 بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا ( جاتکه‌ها) و مولانا ( مثنوی) رضا رضایی خوبده اخلاقی‌فرد لک زایی   1394/06/28
139 بررسی رابطه بودیسم و مدرنیسم در داستان های هرمان هسه زهره شریعتی موحدی قنبری دوستکوهی   1393/07/07
140 ترجمه کتاب The Guru in Sikhism  به همراه مقدمه تحلیلی فاطمه لاجوردی نیا علیمردی روحانی   1394/06/26
141 بررسی نسبت میان دین و هنر در آثار آکیراکوراساوا (با تمرکز بر نمادهای و نشانه های ذن بودیسم) سیدمصطفی موسوی تبار موسوی گیلانی شجاعی   1393/07/05
142 بررسی تطبیقی مسأله ارث زن در آیین زرتشت در مقایسه با آراء مشهور فقهای امامیه (با تأکید بر نظرات شهید اول و شهید ثانی) سیدعلی آقایی منتظری فرهودی   1394/07/14
143 بررسی مقایسه ای صفات الله در اسلام و اهورامزدا در آیین زرتشت (با تکیه بر قرآن و اوستا) روح الله رحمانی منتظری فرهودی   1394/06/11
144 بودیسم ژاپنی در دوره میجی علیرضا شاه محمدی قنبری دوستکوهی شجاعی   1392/09/21
145 ترجمه بخش اول کتاب ادیان هند ماکس وبر (از صفحه 1 تا 133)همراه با مقدمه تحلیلی (تأکید بر روش شناسی وبر) محسن کیادربندسری لک زایی قنبری دوستکوهی   1395/10/23
146 بررسی و تحلیل رابطه مانی با پادشاهان ساسانی سیدعلی میراحمدی منتظری شکری فومشی   1393/11/30
147 بازتاب دین و فرهنگ ایرانی در عزاداری شیعیان جواد محمدزمانی صفری (جوادی) آقایی   1390/04/30
148 مقایسه ی کرمه در آیین هندو و جینه ( با تأکید بر ادویته و دانته و شوتامبره) فائزه بیدگلی روحانی علیمردی   1393/12/20
149 ترجمه‌ی کتاب  به همراه مقدمه‌ی تحلیلی و تعلیقاتA Persian Offering  The Yasna, A Z_oroastrian High Liturgy صبا هنرمایه هرات منتظری لک زایی   1393/07/10
150 ترجمه بخش نخست از کتاب(The Religion Of China) اثر مکس وبر همرا با مقدمه تحلیلی سیداحمد حسینی امینی لک زایی توکلی   1393/08/22
151 تأثیرات اجتماعی مزدک و کارل مارکس جاسم علی نژادان معرفی منتظری شکری فومشی   1393/07/24
152 بررسی نور و ظلمت در مزدیسنا و حکمت اشراق محمد بهرامی منتظری جعفری   1394/08/30
153 بررسی تطبیقی مسأله ارث مردان در آیین زرتشت با نظرات فقهای امامیه با تکیه بر نظر شهید اول و شهید ثانی سیدمجتبی حسینی جعفری منتظری   1394/11/18
154 رابطه خدا و هستی در آیین سیک با تأکید بر کتاب گورو گرنته صاحب زهرا مرادی وقار علیمردی روحانی   1395/10/26
155 تبیین رابطه جیوه با آتمن مطابق آموزه های شوتاشوتره اوپه نیشد Svatasvatara Upanisad طیبه نوحی روحانی علیمردی   1393/12/19
156 تبیین جایگاه کتاب مقدس(گورو گرنت صاحب) از منظر سیکهای خالصا پروانه تقی خانی علیمردی روحانی   1393/07/30
157 ترجمه کتاب Sikh Ethics به همراه مقدمه تحلیلی سعیده شاهیان علیمردی روحانی   1394/03/19
158 بررسی و تحلیل منتره در آیین هندو شیوایی و ذکر در اسلام نقشبندیه سمانه سالاری سلاجقه روحانی علیمردی   1394/12/24
159 ترجمه کتاب The Concept Of man in Sikhism به همراه مقدمه تحلیلی مسیب گلچین علیمردی شجاعی   1394/03/27
160 ترجمه کتاب Karma: Freedom _and Responsibility  به همراه مقدمه تحلیلی عباس قربانی علیمردی شجاعی   1395/04/08
161 رویکردی تحلیلی به آیین دفن مردگان در دین زرتشت مهدی هنرجو منتظری فرهودی   1394/05/29
162 بررسی جایگاه زن در خانواده و جامعه چین از منظر ایین کنفوسیوس بنفشه متقی لک زایی توفیقی   1396/10/25
163 آیین‌های گذار در دین زرتشتی: با تأکید بر متون پهلوی فاطمه عابدی قزاانی منتظری فرهودی   1394/11/13
164 ترجمه کتاب South Asian Buddhism   از اول کتاب تا صفحه 120 ( فصول 1،2،3 و 4) به همراه مقدمه تحلیلی شازاده مرادی نورعلی جعفری شجاعی   1396/01/29
165 آرمان شهر در دین زرتشت: شرایط و ضوابط صالحه کشاورز درویشانه بری شکری فومشی منتظری   1394/11/12
166 بررسی اسطوره آفرینش نخستین انسان و شهریار در ادیان ایران و خاور دور ( با تکیه بر زرتشت، شینتو و دائو) مهدیه اخلاقی لک زایی منتظری   1394/10/01
167 جنبش نومزدکیان پس از اسلام ( با تکیه بر سنبادیه، خرمیه، ابومسلمیه) محمدعلی اخوانی منتظری جعفری   1395/04/12
168 اصول اخلاقی در آیین کنفوسیوس محسن محصل یزدی لک زایی اسلامی اردکانی   1395/11/25
169 ترجمه کتاب Gyn/ Ecology زن/ بوم شناسی به همراه مقدمه تحلیلی سمیرا عبدالرحیم خباز لک زایی طالبی دارابی   1395/05/19
170 مقایسه انسان شناسی هندوئی و اسلامی: با نظر به آموزه‌ی پنج قشر در اوپانیشاد و آموزه‌ی پنج روح در روایات اسلامی مریم مهدوی پور موحدیان‌ عطار ابراهیم   1394/09/16
171 بررسی ویژگی عملیاتی بودن در طریقت یوگه و امکان بازآفرینی آن در سنت اسلامی سیدجواد ابراهیمی موحدیان‌ عطار قنبری دوستکوهی   1395/07/06
172 بازخوانی اندیشه موعوگرایی در زند بهمن یشت و بحار الانوار خدیجه کوثر منتظری جعفری   1396/07/26
173 گناه در دین زرتشتی: با تأکید بر متون پهلوی محمدهادی نجاتی گرانی منتظری فرهودی   1396/08/01
174 بررسی الهیات بودای ذن در چارچوب برنامه پژوهشی لاکاتوش با تکیه بر بی دلی در ذن الناز گرامی اقدم قنبری دوستکوهی شجاعی   1397/06/27
175 بررسی مقایسه ای انگاره توم (همزاد) در کیش مانوی و طباع تام در آثار اسلامی مجید واثقی شکری فومشی فرهودی   1397/06/27
176 بررسی گیاهان مرتبط با کیهان شناسی در دیانت زرتشتی مرضیه توکل منتظری شکری فومشی   1398/07/03
177 بررسی سنت بودای مهایانه در چارچوب برنامه پژوهشی لاکاتوش با تکیه بر سوره نیلوفر نوشته نیکیو نیوانو ندا دولت آبادی فراهانی قنبری دوستکوهی شجاعی   1397/06/25
178 آموزه پس از مرگ در نظام هندسی الهیات سیک صدیقه امینی روحانی علیمردی   1397/10/24
179 اهمیت و جایگاه حیوانات در دین زرتشت زری جعفری منتظری شکری فومشی   1396/09/01
180 مقایسه چینوت پل در آیین مزدایی و پل صراط در روایات اسلامی سیدمحمد موسوی منتظری فرهودی   1397/06/27
181 بررسی عالم پس از مرگ از دیدگاه دین اسلام و دین زرتشت با تکیه بر متون دینی مقدس (با تکیه بر قرآن و متون اوستایی و پهلوی) مهدی علمی دانشور منتظری فرهودی   1394/05/26
182 چهار حقیقت جلیل در مکتب پاک بوم بودایی (جودو شین) با تکیه بر کتاب Heart of the Shin Buddhist path (A life of awakening) زینب کاملان نجار قنبری دوستکوهی شجاعی   1398/11/29
183 بررسی و تحلیل جایگاه خرفستران در آئین زرتشت از منظر هستی شناسی محسن هراتی منتظری فرهودی   1395/12/18
184 بررسی وضعیت تفکر دینی زرتشتی از مشروطه تا پهلوی اول فهیمه حائری نسب لک زایی فرهودی   1398/07/30
185 اسطوره‌های حیوانی در ادیان آسیای غربی در دوران باستان با تکیه بر ایران و بین النهرین مریم راعی شکری فومشی لک زایی   1396/06/27
186 موانع گسترش آیین بودا در چین فاطمه متقی لک زایی شجاعی   1397/06/31
187 تحلیل جشن‌های مذهبی ایران باستان با تأکید برگزارش ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه رضا سلیمانی امیری لک زایی شکری فومشی   1397/06/27
188 ترجمه کتاب The spirit of Chinese Philosophy اثر فانگ یولان همراه با مقدمه تحلیلی فریده اصغری لک زایی جعفری   1397/06/27
189 بررسی رویکرد چاد هانسن به آیین دائو مریم احمدپور لک زایی منتظری   1396/10/11
190 بررسی نمادهای زنانه در اسطوره¬های زرتشتی سیده فاطمه ذاکریان زاده لک زایی منتظری   1398/06/30
191 بررسی (تت اکم Tatekam) و (اکموادویتیم Ekamevdvitiya) در شوِتاشْوتره vetvatara و چهاندُگیه اوپه‌نیشد Ch_andogya Upaniad از دیدگاه آدی ‌شنکره آچاریه di akara crya زینب سادات علوی روحانی علیمردی   1397/11/30
192 کیمیاگری و جاودانگی در آیین دائو با تاکید بر مکتب شانگچینگ (روشنایی برتر) محمدرضا رضائیان لک زایی علیمردی   1398/07/30
193 نظام اخلاق فردی و اجتماعی دراندرزنامه های پهلوی با تکیه بر مینوی خرد محمدعلی صالحی حاجی آبادی فرهودی علیمردی   1398/06/07
194 بررسی نظام معبد در آئین سیک احمد رمضانی روحانی علیمردی   1397/11/30
195 نقش اسلام دراندیشه توحیدی نهضت بهکتی درقرن دهم تا شانزدهم مهدی توسلی آزرانی شمس موحدیان‌ عطار   1388/02/17
196 رویا در آرا جوانگ¬زه سیده فاطمه زهرا نقوی لک زایی ادیان   1400/02/02
197 بررسی نقش شخصیت های زرتشتی در شکل گیری جامعه اجتماعی و سیاسی زرتشتیان در دوره قاجار امیر امیرگان لک زایی ادیان   1399/06/18
198 بهشت و دوزخ در دین زرتشتی با تأکید بر نوشته های ارداویراف روح اله رضوی فرهودی شکری فومشی   1400/08/25
199 گونه شناسی عوالم معنوی در احادیث معراجیه اسلامی و متون مکاشفه‌ای زرتشتی رحمان قاسمی منتظری فرهودی   1399/11/25
200 نقش ایزد بانوان در آخرت شناسی زرتشتی احمد خالدی لک زایی ادیان   1399/11/25
201 گونه شناسی نجات در آیین مهایانه ژاپنی زهرا صباحی کاویانی رستمیان شجاعی   1400/06/24


نظرات
نام
پست الکترونیک
کد امنیتی
Captcha
دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه نشریات دانشگاه
پست الکترونیک
فروش اینترنتی کتاب
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.