دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب
FA
 

عناوین رساله های رشته:الهیات مسیحی-دکتری

 
تاریخ انتشار: 1400/12/11    تعداد بازدید: 28

عناوین رساله های رشته:الهیات مسیحی-دکتری

عناوین رساله های دفاع شده/تصویب شده

رشته:  الهیات مسیحی-دکتری

ردیف عنوان رساله نام دانشجو

استاد راهنما 1

(جناب آقای دکتر)

استاد

راهنما 2(جناب آقای دکتر)

استاد مشاور1

(جناب آقای دکتر)

استاد مشاور2

(جناب آقای دکتر)

استاد داور 1

(جناب آقای دکتر)

استاد داور 2

(جناب آقای دکتر)

استاد داور 3

(جناب آقای دکتر)

تاریخ تصویب /دفاع
1 روش شناسی تفسیر باطنی در دیدگاه اریگن و عبدالرزاق کاشانی عبدالحمید مرادی پازوکی، شهرام   صادق نیا، مهراب انصاری پور، محمدتقی شاکر، محمدکاظم ایازی، سیدمحمدعلی مفتاح، احمدرضا 97/01/28
2 معنا شناسی و گونه شناسی تشخص خدا در متون مقدس ادیان ابراهیمی علیرضا فرهنگ قهفرخی مفتاح، احمدرضا بینایی مطلق، سعید صادق نیا، مهراب   شاکر، محمدکاظم شریعتمداری، حمیدرضا عارف زاده، الیاس 97/11/30
3 موانع الاهیاتی و فقهی همگرایی مسلمانان و مسیحیان با تأکید بر مسأله تکفیر و تبشیر حسین متقی مفتاح، احمدرضا   صادق نیا، مهراب زارعان، محمدجواد نواب، ابوالحسن زائری، طاهری آکردی، 97/11/14
4 بررسی نقادانه رهبانیت در مسیحیت شرقی تا پایان قرن چهارم میلادی سید مرتضی میرتباربزرودی مفتاح، احمدرضا   عارف زاده، الیاس   باغبانی، جواد انصاری پور، محمدتقی صادق نیا، مهراب 95/11/24
5 نقش موعود باوری در همگرایی ادیان ابراهیمی محمد مهدی لطفی صادق نیا، مهراب   کلباسی، مجتبی مفتاح، احمدرضا لک، بهروز باغبانی، جواد شریعتمداری، حمیدرضا 97/11/29
6 بررسی تحلیلی ـ انتقادی دیدگاه الهیدانان مسیحی در مواجهه با قرآن در قرن هشتم و نهم میلادی سید محمد علی میرصانعی انصاری پور، محمدتقی   ایازی، سید محمدعلی طالبی دارابی، باقر صادق نیا، مهراب عارف زاده، الیاس شاکر، محمدکاظم 96/09/02
7 روش شناسی مصباح الظلمات فی تفسیر التورات (مقدمه تحلیلی به همراه تصحیح دیباچه و سه باب نخست سفر پیدایش) حیدر عیوضی جعفریان، رسول   حمامی لاله زار، یونس پورجوادی، رضا صادق نیا، مهراب توفیقی، فاطمه متقی، حسین 97/11/25
8 بررسی تأثیر ماهیت گفت و گوی ادیان بر تفسیر متون مقدس حقانی فضل محمد صادق نیا، مهراب   محمدی مظفر، محمدحسن          
9 بررسی و نقد دیدگاه آنجلیکا نویورت درباره بازتاب روایت های کتاب مقدس در قرآن علی زاده موسوی سید حامد صادق نیا، مهراب اسکندرلو، محمدجواد     شاکر، محمدکاظم انصاری پور، محمدتقی زمانی، حسن 97/11/18
10 تحلیل مبانی نظری مواضع کلیسای کاتولیک در قبال معنویت گرایی جدید انسیه قنادزاده طالبی دارابی، باقر   مفتاح، احمدرضا         95/09/17
11 شر، شیطان، رنج در ادبیات فیودور داستایفسکی( با تأکید بر برادران کارامازوف) و میخاییل بولگاکوف (با تأکید بر مرشد و مارگاریتا) سیده مریم سرمدی بخشنده، حمید   عارف زاده،الیاس آبتین گلکار، محمد       95/12/25
12 موانع و ممدات اخلاقی زیستن در نهج البلاغه و رساله پولس طاهره محمدیان عمرانی مفتاح، احمدرضا   اخوان، مهدی بیات، علی       95/07/15
13 بررسی تحلیلی ـ انتقادی نگرش عالمان مسیحی به قرآن در اواخر قرون وسطی با تأکید بر ریکالدو علی اکبر مومنی مؤدب، سیدرضا   صادق نیا، مهراب انصاری پور، محمدتقی       95/12/21
14 بررسی منبع بودن کتاب مقدس یهودی ـ مسیحی برای تفسیر قرآن کریم قاسم باصری حسن کهل ناصح، علی احمد   صادق نیا، مهراب قائمی نیا، علیرضا       96/12/22
15 تأثیر هولوکاست بر الهیات یهودی و مسیحی قرن بیستم محمد عرفان جابری زاده حدادی، بهروز شهبازی، علی           96/10/23
16 تحولات معناشناختی پسر خدا تا شورای نیقیه مهسا قمری هوشنگی، لیلا   مفتاح، احمدرضا انصاری پور، محمدتقی       96/06/20
17 عوامل درونی عرفی شدگی در کاتولیک و تشیع (با تأکید بر عرفی شدگی و قدسی سازی تألیفی) افسانه فهیمی علمی، قربان   کرمی پور، ا...کرم سلیمانی، حسین       95/06/09
18 مبانی سکولاریزاسیون در الهیات مسیحی پس از عصر روشنگری احسان شکوری نژادچرندابی صادق نیا، مهراب   مفتاح، احمدرضا دانشور، یوسف       95/07/17
19 اخلاق فرجام شناسانه؛ مقایسه اخلاق معطوف به آخرت در شیعه و کاتولیک رضا کاظمی راد صادق نیا، مهراب   مفتاح، احمدرضا حجازی، سیدمحمدرضا       95/09/25
20 بررسی ضوابط بسط آموزه‌ها و دگماها در کلیسای کاتولیک با تأکید بر نظریه هنری نیومن محمدحسن عبداللهی مفتاح، احمدرضا   صادق نیا، مهراب         97/05/13
21 واکاوی خوانش بینامتنی متون مقدس به مثابه الگوی ‌گفت‌وگوی ادیان ابراهیمی احمد مقری مفتاح، احمدرضا   صادق نیا، مهراب         97/10/15
22 مسئله ورود الاهیات به سینما: بررسی تجربه الاهیات مسیحی و اسلامی در سه دهه اخیر عارفه گودرزوند موسوی گیلانی، سیدرضی صادق نیا، مهراب سون، ریچارد         97/01/18
23 مقایسه روش‌شناسی الهیات توماس آکویناس و خواجه‌نصیر طوسی و سنجش کارآمدی آن قاسمی مهدی مفتاح، احمدرضا   غفوری نژاد، محمد         97/06/19
24 بازخوانی کلام قرآنی ـ حدیثی امامیه (در خصوص صفات خدا براساس دیدگاه خداباوری باز با تأکید بر آرای شیخ صدوق و علامه مجلسی) عرب نژاد خانوکی مجتبی پورمحمدی، نعیمه   شریعتمداری، حمیدرضا انصاری پور، محمدتقی       96/12/21
25 آخرت شناسی اسلامی و مسیحی به روایت قرآن و کتاب مقدس اردشیر بهرستانی مرتضی نواب، ابوالحسن مفتاح، احمدرضا صادق نیا، مهراب         97/04/12
26 الاهیات گردشگری: مبانی و کارکردها امیر یزدانی حمیده صادق نیا، مهراب مفتاح، احمدرضا ضرغام، حمید         96/12/17
27 دیگر پذیری دینی در آموزه های اسلامی و کاتولیکی با تاکید بر مساله مناصب عمومی حیدر حب ا... نواب، ابوالحسن مفتاح، احمدرضا           97/12/18
28 نسبت قوانین الهی و قوانین بشری، با استناد به دیدگاه توماس آکویناس و خواجه‌نصیرالدین طوسی بهروز صدقی شامیر مفتاح، احمدرضا صادق نیا، مهراب           97/07/21
29 بررسی منبع بودن کتاب مقدس یهودی ـ مسیحی برای تفسیر قرآن کریم قاسم باصری حسن کهل   ناصح قائمی نیا صادق نیا        
30 بررسی و مقایسه دیدگاه کارل بارت و میرزا مهدی اصفهانی در باب معرفت خدا سیدحسین نقیبی بیده دانشورنیلو   بیابانی اسکویی حدادی        
31 تحولات معناشناختی پسر خدا تا شورای نیقیه مهسا قمری   هوشنگی انصاری پور مفتاح        
32 رهیافت¬های «تقریب» در شورای جهانی کلیساها و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی عاطفه مرادی نژاد ابراهیم              
33 بررسی ضوابط بسط آموزه‌ها و دگماها در کلیسای کاتولیک با تأکید بر نظریه هنری نیومن محمدحسن عبداللهی   مفتاح   صادق نیا        
34 مبانی سکولاریزاسیون در الهیات مسیحی پس از عصر روشنگری احسان شکوری نژادچرندابی   صادق نیا دانشورنیلو مفتاح        
35 واکاوی خوانش بینامتنی متون مقدس به مثابه الگوی ‌گفت‌وگوی ادیان ابراهیمی احمد مقری   مفتاح   صادق نیا        
36 میسیولوژی: تحلیل میسیونری مدرن در ایران معاصر کوثر طاهری   مفتاح            
37 نقد وتحلیل تفسیر فمینیستی آخرت‌شناسی مسیحی با تاکید بر آرای رزماری ردفوردرونیتر و خانم آن پریماوسی الناز دباغ قصبه لک زایی              
38 موضع‌گیری کلیسا و الاهیدانان مسیحی در قبال جنگ جهانی دوم: پیامدها و صورت بندی الاهیاتی جدید فاطمه وکیلی صادق نیا              
39 بازخوانی مبانی و روش های تفسیری در کلام قرآنی ـ حدیثی امامیه (در خصوص صفات خدا براساس دیدگاه خداباوری باز (با تأکید بر آرای شیخ صدوق و علامه مجلسی) مجتبی عرب نژاد خانوکی   پورمحمدی ماهونکی انصاری پور شریعتمداری        
40 تحلیل گفتمان روشنفکری در جهان عرب در ارتباط با الهیات جدید مسیحی با تکیه بر آثار دکترحسن حنفی روح الله رحمانی شمسی   نواب            
41 مبنای الاهیاتی عدالت اجتماعی از نظر کلیسای کاتولیک فاطمه رحیمی ثابت   مفتاح            
42 مطالعه تطبیقی نفس شناسی حکمت متعالیه و الاهیات پویشی (باتأکید بر ملاصدرا و دیویدگریفین) رامین باباگل زاده   پورمحمدی ماهونکی            
43 بازتعریف رابطه‌ی دوسویه خدا و انسان در متون مقدس مسیحی و اسلامی هادی نظری انصاری پور              
44 بررسی گفتمان قرآن کریم در مواجهه با اهل کتاب با تأکید بر تفاسیر معاصر زینب پورحمزه   صادق نیا            
45 بررسی نهاد تبلیغ در اسلام شیعی و مسیحیت کاتولیک لعیا باقریان   صادق نیا            
46 بررسی و نقد تفسیر مسیحی از قرآن محمدحسین حامدمحمدیان   مفتاح            
47 بازخوانی دیدگاه علامه سید محمد حسین طباطبایی درباره اراده آزاد براساس  چارچوب نظری  کارل رانر محمدابراهیم علیزاده   انصاری پور   بیدقی        
48 مناسبات باستان شناسی و الهیات در حوزه کتاب مقدس محمدتقی خادمی نژاد   حدادی            
49 تعاملات فرهنگی مسلمانان و مسیحیان در منطقه آذربایجان سمیه بخشی قولنجی ابراهیم              
50 بافتمند سازی در تبشیر شناسی با تاکید بر تجارت به مثابه تبشیر ابوالحسن پورقربانی زاده باداموئیه مفتاح              
51 مسئولیت اجتماعی الهیات و الهیدانان از دیدگاه شهید محمد باقر صدر و دیتریش بونهوفر محمد هانی حمید الثامر صادق نیا              
52 تحلیل گفتمان گفتگوی الاهیاتی جمهوری اسلامی ایران و کلیسای جهانی کاتولیک هایده رمضان رستم آبادی مفتاح              
53 فعالیت های فرهنگی اجتماعی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور(فهما) در مقایسه با مراکز فرهنگی کاتولیک (CCC) محمدرضا ارزانی مفتاح              
54 تفسیر الکتاب المقدس عند الکاثولیک؛ دراسه تحلیله فی المناهج والطرائق الحدیثه حیدر رمضان عبد الاسدی   مفتاح            
55 فراخوان زیبایی شناسی به مثابه بنیاد تربیت دینی در الهیات جدید مسیحی آمنه سلیمی نمین صادق نیا   چاووشی محمدی چابکی        
56 برخورد با دیگری ، مرجع سیستانی و پاپ فرانسیس به عنوان یک نمونه حیدر نجف مفتاح              
57 کلیسای لاتین و رهبانیت کرمل لیث سامی عباس الصفار فخر روحانی              
58 تاثیر رفتارهای مذهبی بر سازگاری روانی واجنماعی روی ایتام در موسسات مراقبتهای اجتماعی اتحاد حسین حیوان الغانمی صادق نیا              
59 اهم مفاهیم الاخلاق الاجتماعی فی الاناجیل السینوبیتکیه قاسم کاظم لعیبی شویلی انصاری پور              
60 شهادت از دیدگاه قرآن و عهدین و بازتاب فرهنگ عاشورا در جهان آلاء میزبان مفتاح              
61 تحلیل مبانی نظری مواضع کلیسای کاتولیک در قبال معنویت گرایی جدید انسیه قنادزاده طالبی دارابی             1398/06/27
62 بررسی تحلیلی ـ انتقادی نگرش عالمان مسیحی به قرآن در اواخر قرون وسطی با تأکید بر ریکالدو علی اکبر مؤمنی   مودب انصاری پور صادق نیا       1399/05/15
63 شر، شیطان، رنج در ادبیات فیودور داستایفسکی( با تأکید بر برادران کارامازوف) و میخاییل بولگاکوف (با تأکید بر مرشد و مارگاریتا) سیده مریم سرمدی بخشنده   آبتین گلکار عارف زاده       1399/06/29
64 بررسی نقادانه رهبانیت در مسیحیت شرقی تا پایان قرن چهارم میلادی سیدمرتضی میرتباربزرودی   مفتاح   عارف زاده       1395/11/24
65 نقش موعود باوری در همگرایی ادیان ابراهیمی محمد مهدی لطفی صادق نیا   مفتاح کلباسی       1397/11/29
66 روش شناسی تفسیر باطنی در دیدگاه اریگن و عبدالرزاق کاشانی عبدالحمید مرادی   پازوکی انصاری پور صادق نیا       1398/01/28
67 تحلیل امید آفرینی در الهیات اسلامی و مسیحی و بازنمایی آن در رسانه‌های فارسی زبان پروتستانی و شیعی محمدجواد شعبانی       بخشنده       1398/07/20
68 تأثیر هولوکاست بر الهیات یهودی و مسیحی قرن بیستم محمدعرفان جابری زاده   حدادی           1399/06/20
69 معنا شناسی و گونه شناسی تشخص خدا در متون مقدس ادیان ابراهیمی علی رضا فرهنگ قهفرخی   مفتاح           1397/11/30
70 موانع اخلاقی زیستن در نهج البلاغه و رساله پولس طاهره محمدیان عمرانی   مفتاح بیات اخوان       1399/06/25
71 موانع الاهیاتی و فقهی همگرایی مسلمانان و مسیحیان با تأکید بر مسأله تکفیر و تبشیر حسین متقی مفتاح   زارعان صادق نیا       1397/11/14
72 بررسی تحلیلی ـ انتقادی دیدگاه الهیدانان مسیحی در مواجهه با قرآن در قرن هشتم و نهم میلادی سیدمحمدعلی میرصانعی   انصاری پور طالبی دارابی ایازی       1396/09/02
73 انسان‌شناسی نوارتودکسی راینهولد نیبور در مواجهه با الهیات لیبرال منتظر بلوچی دانشورنیلو   حدادی صادق نیا        
74 عوامل درونی عرفی شدگی در کاتولیک و تشیع (با تأکید بر عرفی شدگی و قدسی سازی تألیفی) افسانه فهیمی   علمی سلیمانی کرمی پور       1398/10/08
75 مبانی عرفانی همزیستی مسالمت آمیز از دیدگاه داراشکوه و یاکوب بومه محسن گلپایگانی   انصاری پور            
76 اخلاق فرجام شناسانه؛ مقایسه اخلاق معطوف به آخرت در شیعه و کاتولیک رضا کاظمی راد صادق نیا             1398/10/01
77 روش شناسی مصباح الظلمات فی تفسیر التورات (مقدمه تحلیلی به همراه تصحیح دیباچه و سه باب نخست سفر پیدایش) حیدر عیوضی   جعفریان پورجوادی حمامی‌لاله زار       1397/11/25
78 بررسی مقایسه ای جنبه های نظری و عملی رذیلت و ارتباط آن با گناه از منظر توماس آکویناس و ملا مهدی نراقی خدیجه محمدی شجاعی   مفتاح            
79 مسئله ورود الاهیات به سینما: بررسی تجربه الاهیات مسیحی عارفه گودرزوند چگینی   موسوی گیلانی            
80 مقایسه روش‌شناسی الهیات توماس آکویناس و خواجه‌نصیر طوسی و سنجش کارآمدی آن مهدی قاسمی   مفتاح   غفوری نژاد       1399/05/05
81 بررسی تأثیر ماهیت گفت و گوی ادیان بر تفسیر متون مقدس محمد حقانی فضل   صادق نیا   محمدی مظفر       1398/04/10
82 فقه شیعی و مسئله تعامل با اهل کتاب (دیه، عقود و ایقاعات و اعطای مناصب) غلام عباس هاشمی   صادق نیا            
83 تأثیر متغیر فرهنگ در گفت و گوی مسلمانان و مسیحیان مهدی صالحی   صادق نیا            
84 آخرت شناسی اسلامی و مسیحی به روایت قرآن و کتاب مقدس مرتضی اردشیر بهرستاقی   نواب            
85 بررسی و نقد دیدگاه آنجلیکا نویورت درباره بازتاب روایت های کتاب مقدس در قرآن سیدحامد علی زاده موسوی   صادق نیا           1397/11/18
86 الاهیات گردشگری: مبانی و کارکردها حمیده امیریزدانی   صادق نیا   ضرغام بروجنی       1398/04/26
87 دیگر پذیری دینی در آموزه های اسلامی و کاتولیکی با تاکید بر مساله مناصب عمومی حیدر حب الله   نواب           1398/11/30
88 نسبت قوانین الهی و قوانین بشری، با استناد به دیدگاه توماس آکویناس و خواجه‌نصیرالدین طوسی بهروز صدقی شامیر   مفتاح            

کلمات کلیدی : عناوین پایان نامه, الهیات مسیحی دکتری, الهیات مسیحی, ادیان ابراهیمی

نظرات
نام
پست الکترونیک
کد امنیتی
Captcha
دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه نشریات دانشگاه
پست الکترونیک
فروش اینترنتی کتاب
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.