دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب
FA
 

عناوین رساله های رشته:دین پژوهی-دکتری

 
تاریخ انتشار: 1400/12/11    تعداد بازدید: 57

عناوین رساله های رشته:دین پژوهی-دکتری

عناوین رساله های دفاع شده/تصویب شده

رشته:  دین پژوهی-دکتری

ردیف عنوان رساله نام دانشجو

استاد راهنما 1

(جناب آقای دکتر)

استاد راهنما 2

(جناب آقای دکتر)

استاد مشاور1

(جناب آقای دکتر)

استاد مشاور2

(جناب آقای دکتر)

استاد داور 1

(جناب آقای دکتر)

استاد داور 2

(جناب آقای دکتر)

تاریخ تصویب /دفاع
1 نقد و بررسی نظریه مرجعیت در توجیه باورهای دینی به مثابه ملاک ارزش داوری  ‌با تأکید بر آراء سروش و کلیفورد)) نجم السادات الحسینی پورحسن، قاسم   طالبی دارابی، باقر کلباسی، حسین پورمحمدی، نعیمه نصیری، منصور 96/07/06
2 بررسی و نقد نظریه اخلاقی قانون طبیعی بر مبنای آراء علامه طباطبایی و جان فینیس رحیم دهقان سیمکانی جوادی، محسن   دیوانی، امیر علیمردی، محمدمهدی الهی منش، رضا خزاعی، زهرا 94/07/06
3 شکاف میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی نزد قاضی عبدالجبار و ابوحامد غزالی حسین خندق ابادی اسلامی، سیدحسن   صادقی، مسعود جوادی، محسن فنایی، ابوالقاسم طالبی دارابی، باقر 95/12/01
4 تحلیل و بررسی تفاسیر جدید از فلسفه دین کانت و تأثیر آن بر الاهیات مصطفی صالحی اردکانی مفتاح، احمدرضا   لگن هاوسن، محمد کرمی پور، ا... کرم قنبری، حسن دانشور، یوسف 97/06/31
5 رویکردهای تفسیری فمینیستی بر کتاب مقدس با تأکید بر موضوع آفرینش روح اله مهدوی حاجی لک زائی، مهدی   توفیقی، فاطمه   اسلامی، سیدحسن مبلغ، سیده زهرا 95/10/16
6 تحلیل روش ابوریحان بیرونی در حوزه انسان شناسی دین ولی اله نصیری کرمی پور، ا... کرم   لک زائی، مهدی توکلی، مرتضی طالبی، ابوتراب شریعتمداری، حمیدرضا 94/09/26
7 تبیین مدل اسلامی مقابله با ناملایمات و مقایسه آن با نظریه مقابله دینی پارگامنت امیر قربانی آذربایجانی، مسعود   علیمردی، محمدمهدی   محمدرضا سالاری فر زندی، محسن 96/10/23
8 بررسی و تحلیل ـ انتقادی ابعاد سلاح های کشتار جمعی از دیدگاه اسلام با تأکید بر مبانی اخلاق اسلامی محمدجواد هاشمی عبدی، حسن   علیمردی، محمدمهدی   طالبی دارابی، باقر شریعتمداری، حمیدرضا 96/06/21
9 الگوی الاهیات اجتماعی اسلامی در آثار و اندیشه امام موسی صدر و شهید دکتر بهشتی فاطمه مریدی بهشتی، سیدعلیرضا   میری، سیدجواد صادق نیا، مهراب نوربخش، یونس جاودان، محمد 94/09/05
10 الهیات محیط زیست در اسلام ( با تأکید بر آموزه انسان محوری) مسعود شاورانی اسلامی، سیدحسن   طالبی دارابی، باقر عابدی سروستانی، احمد      
11 رهیافت های نظری به گفت و گوی بینادینی در ایران پس از انقلاب مجید جعفریان طالبی دارابی، باقر   محدثی گیلوایی، حسن   مسجدجامعی، محمد توفیقی، فاطمه 97/06/24
12 تحلیل روان شناختی سیره امام رضا(ع) و ارائه الگویی برای سبک زندگی لواسانی، سیدمحمدرضا آذربایجانی، مسعود   حسینیان مقدم، حسین علیمردی، محمدمهدی شریعتمداری، حمیدرضا الهی منش، رضا 97/11/30
13 انگارۀ مصدّق و مهیمن بودن قرآن نسبت به عهدین و کارکردهای آن در گفتگوی میان ادیان ابراهیمی احمد سلامی ایازی، سیدمحمدعلی عبدل آبادی، علی اکبر علیمردی، محمدمهدی   شاکر، محمدکاظم اسعدی، محمد 97/10/08
14 تحلیل و مقایسه ی مبانی نظری هرمنوتیکی علامه طباطبایی و نصر حامد ابوزید در دانش تفسیرقرآن صغری خیرجوی لاتی علیمردی، محمدمهدی   محمدی مظفر، محمدحسن جعفرطیاری، مصطفی شریعتمداری، حمیدرضا اسعدی، محمد 95/08/06
15 بررسی تحلیلی و انتقادی نظریه هدایت و رستگاری از منظر ادیان"متن محور" و ادیان "شخص محور" ( با تأکید بر اسلام و مسیحیت) محمد حسین زارعی محمودابادی رسولی پور، رسول لک زائی، مهدی کرمی پور، ا... کرم   مفتاح، احمدرضا صادق نیا، مهراب 95/10/02
16 بررسی رابطه نفس و بدن از منظر حکمت متعالیه و نوخاسته گرائی و تأثیر آن بر آموزه های دینی ( با تأکید بر عالم پس از مرگ) محمد مهدی عموسلطانی فروشانی علیمردی، محمدمهدی   آذربایجانی، مسعود جعفرطیاری، مصطفی واله، حسین شاهرخی، سیداحمدرضا 97/06/31
17 تحلیل دگردیسی جنگ به جهاد در صدر اسلام (چرایی، چگونگی و پیامدها) نفیسه زروندی علیمردی، محمدمهدی   نصیری، محمد جعفرطیاری، مصطفی ایازی، سیدمحمدعلی فرمانیان، مهدی 96/11/29
18 سنجش مقایسه‌ای مرجعیت‌گرایی دینی و خوداتکایی دینی)  مطالعه دو نسل پس از انقلاب-گروه سنی 15 تا 30 و50 تا 65 سال) مسیح علی پور محدثی گیلوایی، حسن   کرمی پور، ا...کرم طالبی دارابی، باقر نوربخش، یونس خان محمدی، کریم 97/11/17
19 بررسی و نقد شهودگرایی اخلاقی ویلیام دیوید راس با تأکید بر شهودگرایی اخلاقی دینی علی مهجور جوادی، محسن   فنایی، ابوالقاسم اسلامی، سیدحسن نصیری، منصور واله، حسین  
20 تحلیل و نقد  نظریه چارلز تیلور در باب پیامدهای مدرنیته برای دین و معنویت وحید سهرابی فر طالبی دارابی، باقر   لگنهاوسن، محمد فنائی، ابوالقاسم کرمی پور، ا...کرم محدثی، حسن 95/10/08
21 ارتباط علم و دین در عصر تکثر آگاهی: پژوهشی در باب ربط و نسبت بحران معنا با عقلانیت حمید طالب فنایی، ابوالقاسم   طالبی دارابی، باقر لک زائی، مهدی پورمحمدی، نعیمه محدثی، حسن 97/02/31
22 تحلیل و نقد دیدگاه اُتو از امر قدسی از منظر حکمت متعالیه مهدی قربان زاده شیروانی، علی لک زائی، مهدی علیمردی، محمدمهدی   الهی منش، رضا رجبی، محمدرضا  
23 تأثیر بافت بر مطالعات آکادمیک دین در ایران مورد پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب قم یونس احمدی طالبی دارابی، باقر   کرمی پور، ا...کرم لک زائی، مهدی محدثی، حسن صادق نیا، مهراب  
24 کنش زیارتی در ایران معاصر با رویکرد انسان شناسی تفسیری: مطالعه میدانی آستان مقدس حضرت امام رضا (ع) زهرا اکبری فاضلی، نعمت ا...   کرمی پور، ا... کرم طالبی دارابی، باقر طالبی، ابوتراب رحمانی، جبار 97/03/02
25 بازنمایی عنصر شور و احساس در مناسک محرم: از نگاه کلیفوردگیرتز و ویکتور ترنر عبدالحسین حاجی ابوالحسنی نرگانی کرمی پور، ا... کرم   طالبی دارابی، باقر لک زائی، مهدی فاضلی، نعمت ا... رحمانی، جبار 96/12/10
26 بررسی تحلیلی ـ انتقادی مبانی هرمنوتیکی اریک هرش با نظر به آراء علامه طباطبایی هادی صادقی مختاری، محمدحسین اسعدی، محمد علیمردی، محمدمهدی   واعظی، احمد محمدی مظفر، محمدحسن 96/12/07
27 بررسی اشکال دوسویگی براهین وجود خدا براساس طرح جرج ماورودس از ماهیت برهان محمد‌سعید اکبری دهقان پورمحمدی، نعیمه   رسولی پور، رسول   اکبری، رضا جاودان، محمد 96/11/05
28 مبانی نظری افراط گرایی، تکفیر و خشونت مذهبی در جهان اسلام (با تأکید بر سلفیه جهادی) سید اصغر موسوی فرمانیان، مهدی   طالبی دارابی، باقر توران، امداد آقانوری، محمد شریعتمداری، حمیدرضا 97/11/30
29 نقد و بررسی معرفت شناسی دین درآثار میرزا مهدی اصفهانی عباس شاه منصوری دانشورنیلو، یوسف   کرمی پور، ا...کرم جعفرطیاری، مصطفی نصیری، منصور پورمحمدی، نعیمه 97/02/20
30 فلسفه اگزیستانسیالیستی مرگ در نهج البلاغه طاهره صاحب الزمانی علم الهدی، سیدعلی کرمی پور، ا...کرم علیمردی، محمدمهدی   صادق نیا، مهراب نادم، محمدحسن 97/11/30
31 امکان کاربست الهیات امید مولتمان در کلام شیعی مریم شهرزاد مفتاح، احمدرضا طالبی دارابی، باقر صادق نیا، مهراب       95/05/27
32 تحلیل جایگاه مسئولیت معرفتی از دیدگاه آیت ا... جوادی آملی با تأکید بر نظریه های درون گرایی و برون گرایی معرفت شناسی معاصر زینب عسکریان اکبری، رضا   پور محمدی، نعیمه علیمردی، محمدمهدی     94/06/24
33 گزارش، بررسی و نقد پاسخ‌های جان اف. هات به چالش‌های الهیاتی نظریه تکاملی داروین زینب فروزفر اسلامی، سیدحسن رسولی پور، رسول میانداری، حسن       94/06/24
34 الگوی نظری کنترل اجتماعی در مهدویت براساس چهارچوب نظریه هیرشی زهره قادری صادق نیا، مهراب کرمی پور، ا...کرم زارعان، منصوره       95/05/27
35 علل گرایش به جنبشهای نوپدید دینی در ایران معاصر ( مطالعه موردی: فرقه اکنکار) پروین کاظم زاده طالبی دارابی، باقر   کرمی پور، ا... کرم سلیمانی، اسماعیل     93/10/09
36 تجربه دینی به مثابه آگاهی: تبیین تجربه دینی براساس نظریه جان سرل درباره آگاهی سید محمد عمادی حائری علیمردی، محمدمهدی   موسوی، سیدابراهیم       94/08/17
37 ربط و نسبت رنج و نیروانه، در فرایند نجات در آیین بودای اولیه، با تأکید بر راه هشتگانه ابوالقاسم جعفری علیمردی، محمدمهدی   لک زائی، مهدی       96/06/16
38 امکان سنجی مقایسه معرفت شناختی انواع تجربه های شبه حسی در قرآن کریم و کتاب مقدس علی شیرازی علیمردی، محمدمهدی   مفتاح، احمدرضا       94/06/28
39 بررسی مقایسه‌ای مکتب فایده گرایی اخلاقی جان استوارت میل و نظریه مصلحت در کلام شیعی (باتأکید بر مدرسه کلامی بغداد) امیر حسین پاشایی صادقی، هادی   شریعتمداری، حمیدرضا       97/02/19
40 بازنمایی دین در تلویزیون (مطالعه سریالهای پربیننده سه دهه اخیر سیمای جمهوری اسلامی) احسان قرنی طالبی، ابوتراب   کرمی پور، ا... کرم       94/10/03
41 دین داری گزینشی؛ تحلیل و مقایسه توجیهات نقض فتاوای دینی میان حوزویان و دانشگاهیان با تأکید بر مشاهده صحنه های جنسی فیلم سینمایی مسعود دیانی طالبی، ابوتراب   طالبی دارابی، باقر صادق نیا، مهراب     95/05/27
42 رابطه علم سکولار و علم دینی از منظر آیت ا... مصباح یزدی و آیت ا... جوادی آملی جعفر سالمی خوزانی جعفرطیاری، مصطفی   شریعتمداری، حمیدرضا برکات دیباجی، سیداحمد     95/05/27
43 پنداشت زنان ایرانی درباره حجاب، براساس کنش متقابل نمادین زهرا ابیار کرمی پور، ا... کرم   کیانپور، مسعود توفیقی، فاطمه     94/10/03
44 پدیدارشناسی دین و هرمنوتیک خلاق نزد میرچا الیاده سید حمید موسویان لک زائی، مهدی   عبدالکریمی، بیژن توفیقی، فاطمه     95/05/27
45 بازنمایی نقش و جایگاه روحانیت در سینمای ایران در بعد از انقلاب عبدا... گودرزی کرمی پور، ا... کرم   دیباجی،‌ محمدعلی علیمردی، محمدمهدی     94/10/03
46 الگوی تعالی انسان در قرآن با تأکید بر آراء علامه طباطبائی مرتضی حبیبی سی سرا علیمردی، محمدمهدی   محمدی مظفر، محمدحسن شفیعی، احمد     94/11/08
47 الگوی روابط اسلام و مسیحیت در بستر تاریخ: بازخوانی و نقد پروژه «تاریخ کتابشناختی روابط اسلام و مسحیت(CMR)» محمد صادق احمدی طالبی دارابی، باقر   مفتاح، احمدرضا       97/08/15
48 زمان و مکان مقدس در اسلام با تکیه بر رویکرد پدیدارشناسی میرچا الیاده علیرضا صیادنژاد لک زایی، مهدی   توفیقی، فاطمه شریعتمداری، حمیدرضا     95/09/17
49 امکان سنجی مقایسه معرفت شناختی انواع تجربه های شبه حسی در قرآن کریم و کتاب مقدس علی شیرازی علیمردی، محمدمهدی   مفتاح، احمدرضا       94/06/28
50 خاستگاه مسئولیت اخلاقی نسبت به انسان‌های دیگر: ارزیابی نظریه‌های اخلاقی فلسفی با تأکید بر اخلاق اسلامی محمد‌امین خوانساری جوادی، محسن صادقی، هادی علیمردی، محمدمهدی       95/05/27
51 روایی اخلاقی جانبازی برای عقیده دینی با تأکید بر اندیشه اخلاقی معاصر علی یوسفی جوادی، محسن   صادق نیا، مهراب       95/11/03
52 جایگاه اگزیستانسیالیسم در اندیشه شهید مطهری ره زهرا طهماسبی بکنی دانشور، یوسف کرمی پور، ا... کرم شهبازی، علی       95/09/17
53 فرایند مناسکی شدن: بررسی و مطالعه زمان‌ها و مکان‌های مقدس در ایرانِ امروز سیدشهاب الدین عودی کرمی پور، ا... کرم   توفیقی، فاطمه       97/12/22
54 شر و معنای زندگی: بررسی دیدگاه مریلن مک کورد آدامز علی عبدی پورمحمدی ماهونکی   علیمردی        
55 بازخوانی فلسفی معیار کرامت انسانی و مقایسه آن با دیدگاه فقهی سید عبدالصالح جعفری نواب   طالبی دارابی        
56 تحلیل جایگاه مسئولیت معرفتی از دیدگاه آیت ا... جوادی آملی با تأکید بر نظریه های درون گرایی و برون گرایی معرفت شناسی معاصر زینب عسکریان   پورمحمدی ماهونکی علیمردی        
57 گزارش، بررسی و نقد پاسخ‌های جان اف. هات به چالش‌های الهیاتی نظریه تکاملی داروین زینب فروزفر   اسلامی اردکانی میانداری رسولی پور      
58 نسبت زیست مطلوب روانی از نگاه روانشناسی جدید با تعالیم قرآنی زهره قادری   صادق نیا ادیان کرمی پور      
59 علل گرایش به جنبشهای نوپدید دینی در ایران معاصر ( مطالعه موردی: فرقه اکنکار) پروین کاظم زاده طالبی دارابی   کرمی پور        
60 الاهیات برای کودکان: چگونگی اندیشه‌ورزی کودکان درباره آموزه های الاهیاتی مهدی فردوسی مشهدی   هدایتی   فنایی      
61 الگوی سرمایه اجتماعی در کنشگری امام موسی صدر محمد علینی کرمی پور            
62 دین داری گزینشی؛ تحلیل و مقایسه توجیهات نقض فتاوای دینی میان حوزویان و دانشگاهیان با تأکید بر مشاهده صحنه های جنسی فیلم سینمایی مسعود دیانی   طالبی          
63 الگوی تعالی انسان در قرآن با تأکید بر آراء علامه طباطبائی مرتضی حبیبی سی سرا   علیمردی          
64 امکان سنجی مقایسه معرفت شناختی انواع تجربه های شبه حسی در قرآن کریم و کتاب مقدس علی شیرازی علیمردی   مفتاح        
65 روایی اخلاقی جانبازی برای عقیده دینی با تأکید بر اندیشه اخلاقی معاصر علی یوسفی   جوادی صادق نیا        
66 جایگاه اگزیستانسیالیسم در اندیشه شهید مطهری ره زهرا طهماسبی بکتی   دانشورنیلو   کرمی پور      
67 بررسی علل گرایش، جذب و ماندگاری در معنویت‌های نوظهور با تأکید بر گروه معنوی «حلقه» ابوالفضل عنابستانی آذربایجانی   طالبی دارابی        
68 بررسی منشأ طبقه بندی ادیان از دیدگاه رودلف اتو و نینیان اسمارت یزدان سهرابی فرد پورحسن   نصیری        
69 فرایند مناسکی شدن: بررسی و مطالعه زمان‌ها و مکان‌های مقدس در ایرانِ امروز سید شهاب الدین عودی   کرمی پور          
70 تحلیل و بررسی تأثیر باورهای دینی بر سلامت پایدار در ایران انسیه قلیچ لی کرمی پور   توفیقی        
71 تکثر و گفتگو در قرآن از منظر سه اندیشمند اسلامی (فضل اللّه، شرفی، العوّا) سهیلا شینی میرزا اسلامی اردکانی   توفیقی        
72 بررسی هستی شناسانه و معرفت شناسانه عقل در روش امام صادق (ع) زهرا آیت اله زاده شیرازی اله بداشتی   توران        
73 بررسی عرفی شدگی در زندگی دانش آموختگان حوزه علمیه قم محمدحسن نحوی کرمی پور   صادق نیا        
74 تحزب و سرمایه معنوی، دین به مثابه سرمایه معنوی در احزاب سیاسی بعد از انقلاب اسلامی از دهه 60 تا دهه 80 جمشید یوسفی طالبی دارابی   بیگدلی        
75 مطالعه تجربه زیسته زنان طلبه: تحولات دین‌داری در حوزه‌های علمیه خواهران در ایران پس از انقلاب سیده لیلا فاطمی   صادق نیا ادیان کرمی پور      
76 مبانی هرمنوتیکی در تفسیر آیات زنان: موردپژوهی آیت الله جوادی آملی و اسماء بارلاس زهرا خانی   سهرابی فر ادیان توفیقی      
77 بازنمایی زیست مسلمانی ـ شیعی در جامعه¬ی امروز آلمان (مطالعه¬ی موردی هامبورگ) حمیدرضا ترابی عروس محله کرمی پور   طالبی دارابی        
78 طراحی و ارائه مدل تبلیغ دینی موفق با تأکید بر کنش مبلغین سیدناصر میرمحمدیان توت کله نوربخش   کلانتری        
79 «تغییر دین:تحلیل تجربه زیسته گروندگان در شهر تهران » زهرا فیضی   کرمی پور ادیان محدثی      
80 تحلیل جامعه شناختی از خشونت های دینی: با تمرکز بر دیدگاه طلال اسد. محسن محصل یزدی صادق نیا   محدثی        
81 طراحی برنامه آموزشی هویت معنوی و تاثیر آن بر بهزیستی وجودی و اجتماعی جوانان. یاسر نوری   حاج حسینی ادیان طالبی دارابی      
82 دین‌پژوهی محرومیت‌نگر؛ بازخوانی علوم و سنت اسلامی از چشم‌انداز مطالعات محرومیت محمدرضا شیخ الاسلامی پورمحمدی ماهونکی   ادیان        
83 آگاهی و فرایند بازآفرینی اندیشه شیعی در مدرنیته ایرانی عبدالحمید آکوچکیان طالبی دارابی   ادیان        
84 باز خوانی طرح روشنفکری دینیِ شبستری بر اساس رویکرد پسا مبنا گرایی ونزل هوستین محمدحسین صغیرا پورمحمدی ماهونکی            
85 بررسی ریشه های کلامی نظریه سروش در مورد وحی و نقدهای معاصر بر آن سیدمهدی کاظمی اسلامی اردکانی   ادیان        
86 بررسی روانشناسانه شاخصه های رهبری انبیاء و اولیاء در قرآن بر اساس مدل های رفتاری DISC سیدمرتضی فری زنی اسلامی اردکانی   ادیان        
87 تفسیر آیات مربوط به زنان در اسلام و مسیحیت، با تأکید بر امکان‌های الاهیات تطبیقی زهرا زنگنه توفیقی   حقانی فضل        
88 کارکردهاى اجتماعى نهادهای دینی و مساله چندگانگى فرهنگى (مطالعه موردى مراکز اسلامی هامبورگ) سیدمحسن آل بتول طالبی دارابی            
89 مفهوم شناسی دنیا از منظر نهج البلاغه بر اساس رابطه دین و حکومت روح الله صاحبی طالبی دارابی   کرمی پور        
90 بررسی نقش و جایگاه باور به ارواح مردگان در سنت های بومی آفریقایی: مورد پژوهی زیمبابوه محمدحسن ایپکچی طالبی دارابی   بیری        
91 تبیین ملاصدرا از قوای ادراکی حیوانات و ارزیابی تطبیقی آن بر مبنای آیات قرآن کریم محمد ملائی توفیقی   پورمحمدی ماهونکی        
92 نقد و بررسی نظریه مرجعیت در توجیه باورهای دینی به مثابه ملاک ارزش داوری ( ‌با تأکید بر آراء سروش و کلیفورد) نجم السادات الحسینی پورحسن           1396/07/06
93 رویکردهای تفسیری فمینیستی بر کتاب مقدس با تأکید بر موضوع آفرینش روح اله مهدوی حاجی لک زایی   طالبی دارابی       1395/10/16
94 تحلیل روش ابوریحان بیرونی در حوزه انسان شناسی دین ولی الله نصیری کرمی پور     توفیقی     1394/09/26
95 بررسی و نقد نظریه اخلاقی قانون طبیعی بر مبنای آراء علامه طباطبایی و جان فینیس رحیم دهقان سیمکانی جوادی   لک زایی       1394/07/16
96 تبیین مدل اسلامی مقابله با ناملایمات و مقایسه آن با نظریه مقابله دینی پارگامنت امیر قربانی آذربایجانی   دیوانی       1396/10/23
97 ربط و نسبت رنج و نیروانه، در فرایند نجات در آیین بودای اولیه، با تأکید بر راه هشتگانه ابوالقاسم جعفری علیمردی     علیمردی      
98 امکان کاربست الهیات امید مولتمان در کلام شیعی مریم شهرزاد       لک زایی      
99 بررسی و تحلیل ـ انتقادی ابعاد سلاح های کشتار جمعی از دیدگاه اسلام با تأکید بر مبانی اخلاق اسلامی محمدجواد هاشمی عبدی مفتاح   صادق نیا     1396/06/21
100 شکاف میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی نزد قاضی عبدالجبار و ابوحامد غزالی حسین خندق آبادی اسلامی اردکانی     علیمردی     1395/12/01
101 تحلیل و بررسی تفاسیر جدید از فلسفه دین کانت و تأثیر آن بر الاهیات مصطفی صالحی اردکانی مفتاح   صادقی       1397/06/31
102 الگوی الاهیات اجتماعی اسلامی در آثار و اندیشه امام موسی صدر و شهید دکتر بهشتی فاطمه مریدی بهشتی   لگن‌هاوزن       1394/09/05
103 رهیافت های نظری به گفت و گوی بینادینی در ایران پس از انقلاب مجید جعفریان طالبی دارابی   میری منیق       1397/06/24
104 الهیات محیط زیست در اسلام ( با تأکید بر آموزه انسان محوری) مسعود شاورانی اسلامی اردکانی     محدثی     1398/09/17
105 تحلیل روان شناختی سیره امام رضا(ع) و ارائه الگویی برای سبک زندگی سیدمحمدرضا لواسانی آذربایجانی   طالبی دارابی       1397/11/30
106 سنجش مقایسه‌ای مرجعیت‌گرایی دینی و خوداتکایی دینی)  مطالعه دو نسل پس از انقلاب-گروه سنی 15 تا 30 و50 تا 65 سال) مسیح علی پور     حسینیان مقدم       1397/11/17
107 انگار مصدّق و مهیمن بودن قرآن نسبت به عهدین و کارکردهای آن در گفتگوی میان ادیان ابراهیمی احمد سلامی   محدثی کرمی پور       1397/10/08
108 تحلیل و مقایسه ی مبانی نظری هرمنوتیکی علامه طباطبایی و نصر حامد ابوزید در دانش تفسیرقرآن صغری خیرجوی لاتی   ایازی   علیمردی     1395/08/06
109 بررسی و نقد شهودگرایی اخلاقی ویلیام دیوید راس با تأکید بر شهودگرایی اخلاقی دینی علی مهجور   علیمردی محمدی مظفر       1398/11/05
110 بررسی مقایسه‌ای مکتب فایده گرایی اخلاقی جان استوارت میل و نظریه مصلحت در کلام شیعی (باتأکید بر مدرسه کلامی بغداد) امیرحسین پاشائی صادقی جوادی فنایی       1399/06/26
111 بررسی تحلیلی و انتقادی نظریه هدایت و رستگاری از منظر ادیانمتن محور و ادیان شخص محور ( با تأکید بر اسلام و مسیحیت) محمدحسین زارعی محمودآبادی       شریعتمداری     1395/10/02
112 بازنمایی دین در تلویزیون (مطالعه سریالهای پربیننده سه دهه اخیر سیمای جمهوری اسلامی) احسان قرنی   رسولی پور کرمی پور        
113 بررسی رابطه نفس و بدن از منظر حکمت متعالیه و نوخاسته گرائی و تأثیر آن بر آموزه های دینی ( با تأکید بر عالم پس از مرگ) محمدمهدی عموسلطانی فروشانی   طالبی کرمی پور       1397/06/31
114 تحلیل و نقد  نظریه چارلز تیلور در باب پیامدهای مدرنیته برای دین و معنویت وحید سهرابی فر   علیمردی آذربایجانی       1395/10/08
115 ارتباط علم و دین در عصر تکثر آگاهی: پژوهشی در باب ربط و نسبت بحران معنا با عقلانیت حمید طالب   طالبی دارابی لگن‌هاوزن       1397/02/31
116 تحلیل دگردیسی جنگ به جهاد در صدر اسلام (چرایی، چگونگی و پیامدها) نفیسه زروندی   فنایی طالبی دارابی       1396/11/29
117 تحلیل و نقد دیدگاه اُتو از امر قدسی از منظر حکمت متعالیه مهدی قربان زاده   علیمردی نصیری       1399/06/27
118 تأثیر بافت بر مطالعات آکادمیک دین در ایران مورد پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب قم یونس احمدی   شیروانی علیمردی       1398/06/27
119 بازنمایی عنصر شور و احساس در مناسک محرم: از نگاه کلیفوردگیرتز و ویکتور ترنر عبدالحسین حاجی ابوالحسنی نرگانی   طالبی دارابی کرمی پور       1396/12/10
120 رابطه علم سکولار و علم دینی از منظر آیت ا... مصباح یزدی و آیت ا... جوادی آملی جعفر سالمی خوزانی جعفرطیاری دهاقانی کرمی پور طالبی دارابی       1398/11/28
121 بررسی تحلیلی ـ انتقادی مبانی هرمنوتیکی اریک هرش با نظر به آراء علامه طباطبایی هادی صادقی     شریعتمداری       1396/12/07
122 پدیدارشناسی دین و هرمنوتیک خلاق نزد میرچا الیاده سیدحمید موسویان   مختاری علیمردی       1398/07/30
123 پنداشت زنان ایرانی درباره حجاب، براساس کنش متقابل نمادین زهرا آبیار   لک زایی عبدالکریمی       1398/11/30
124 بازنمایی نقش و جایگاه روحانیت در سینمای ایران در بعد از انقلاب عبدالله گودرزی   کرمی پور کیان پور        
125 کنش زیارتی در ایران معاصر با رویکرد انسان شناسی تفسیری: مطالعه میدانی آستان مقدس حضرت امام رضا (ع) زهرا اکبری   کرمی پور دیباجی       1397/03/02
126 الگوی روابط اسلام و مسیحیت در بستر تاریخ:بازخوانی و نقد پروژه «تاریخ کتابشناختی روابط اسلام و مسحیت(CMR)» محمدصادق احمدی طالبی دارابی فاضلی کرمی پور       1398/06/31
127 تجربه دینی به مثابه آگاهی: تبیین تجربه دینی براساس نظریه جان سرل درباره آگاهی سیدمحمد عمادی حائری علیمردی     مفتاح     1398/11/07
128 زمان و مکان مقدس در اسلام با تکیه بر رویکرد پدیدارشناسی میرچا الیاده علیرضا صیادنژاد لک زایی     موسوی      
129 بررسی اشکال دوسویگی براهین وجود خدا براساس طرح جرج ماورودس از ماهیت برهان محمدسعید اکبری دهقان     توفیقی       1396/11/05
130 مبانی نظری افراط گرایی، تکفیر و خشونت مذهبی در جهان اسلام (با تأکید بر سلفیه جهادی) سیداصغر موسوی   پورمحمدی ماهونکی رسولی پور       1397/11/30
131 خاستگاه مسئولیت اخلاقی نسبت به انسان‌های دیگر: ارزیابی نظریه‌های اخلاقی فلسفی با تأکید بر اخلاق اسلامی محمدامین خوانساری   فرمانیان آرانی طالبی دارابی       1398/11/19
132 نقد و بررسی معرفت شناسی دین درآثار میرزا مهدی اصفهانی عباس شاه منصوری   جوادی علیمردی       1397/02/20
133 فلسفه اگزیستانسیالیستی مرگ در نهج البلاغه طاهره صاحب الزمانی   دانشورنیلو کرمی پور       1394/11/30
134 آلکسی‌تایمیا و افسردگی و رابطه اینها با دیندای دانشجویان با تأکید بر دانشگاههای قادسیه و کوفه فراس عبدالخالق مندیل الغانمی طالبی دارابی علم الهدی   علیمردی      
                   

کلمات کلیدی : عناوین پایان نامه, دین پژوهی, دین پژوهی دکتری

نظرات
نام
پست الکترونیک
کد امنیتی
Captcha
دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه نشریات دانشگاه
پست الکترونیک
فروش اینترنتی کتاب
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.