دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب
FA
 

گزارش جلسه دفاع از رساله دکتری

 
تاریخ انتشار: 1401/04/04    تعداد بازدید: 42

گزارش جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه ‌دفاع: آقای حیدر رمضان عبد الاسدی (گروه ادیان ابراهیمی)

موضوع: تفسیر کتاب مقدس نزد کاتولیک مطالعه‌ى تحلیلی در رویکرد وروشهاى نوین

استاد راهنما: جناب آقای دکتر صادق نیا و جناب آقای دکتر مفتاح
استاد داور: جناب آقای دکترشریعتمداری، جناب آقای دکتر عارف زاده، جناب آقای دکتر علی الشیخ
امروز 14:30 ، سالن امام موسی صدر

المستخلص

مساله هذه الدراسه، تتعلق بمعالجه المشکله التفسیریه للنصوص الکتاب المقدس فی العصر الحدیث؛ اذ تتلخص بضروره الإیفاء بتوظیف الطرائق التاریخیه والأدبیه النقدیه، والمناهج الإنسانیه التأویلیه التی خلّفتها الدراسات العلمیه الحدیثه، وذلک من خلال تحدید الابعاد الثلاثیه القائمه على بیان تحریک "الموقف من النص" باعتباره نصاً قدیماً وغامضاً بحکم الفترات الزمنیه المتعاقبه والتی تُمثّل حاله من التقالید الدینیه السائده بسیاقاتها اللغویه والتاریخیه والأدبیه، وبالتالی لا یمکن ان تُفسر تلک النصوص ما لم تکن هنالک مقدمات علمیه، تُوضّح ظروف تدُّوین النص وطریقه تفسیره؛ بغیه إیجاد حاله من الملائمه للکلمات القدیمه والغامضه التی یتحدث عنها الکتاب المقدس فی الوقت الراهن، و"تکوین النص" المستلزم معرفه تشکیل الوحدات النصیه ومعرفه تراکیبها وتنوعها، ثم "طبیعه النص ومضامینه" باعتباره یمثل وحیاً عن الله.

وجرّاء ذلک؛ استهلت الدراسه بتقدیم تصور عام للطرائق التفسیریه الحدیثه، تتجلى فی بیان تاریخ ومبادئ وفرضیات کل طریقه، ضمن سیاقات الفترات الزمنیه التی شهدتها بمعالجه مساله هذه الدراسه، والتی تسمح بالصعود الى المصادر الکامنه خلف النصوص، ثم ملاحظه التطبیقات الناشئه من تلک الابعاد الثلاثیه وبحسب الفرضیات؛ بغیه احداث مقاربات تحلیلیه توضح اهمیه المجالات المتاحه فی فرضیات الطرائق التفسیریه الحدیثه، لتنتقل فیما بعد الى إمکانیه توظیف تلک المقاربات التحلیلیه وتکیفیها فی تفسیر الکتاب المقدس عند الکاثولیک، ضمن إطار عام ممتد من فتره الفاتیکان الأول الى فتره الفاتیکان الثانیه، تمثّل بدفع أصول المقاربات "الرسائل البابویه" ومرجعیاته" الوثائق التفسیریه" نحو جواز توظیف المساهمات التی احدثتها الطرائق التفسیریه الحدیثه فی التفسیر الکاثولیکی، واعتماد نتائجها المحرزه فی التقدم العلمی، ولذا شهدت الدراسات التفسیریه الکاثولیکیه، تنامیاً منتظماً بالأسس العلمیه الحدیثه حاز فیها مفسرو الکاثولیک على تشجیع بإحداث المقاربات خاصه فیما یتعلق بحل إشکالیات نتائج مناقشه المسائل التفسیریه ذات لأثر اللاهوتی المتعلق بحدود معرفه "الموقف من النص" و"تکوینه" و"طبیعه مضمونه" ثم التوصل الى حاله المکایفه المتعلقه بتحریک النص الى السیاق الراهن الذی یفضی بدوره الى ان تفسیر النص ینتهی الى تفسیر الحاله الراهنه للکلمات الغامضه التی تحدث عنها الکتاب المقدس قبل ثلاثین قرناً وباستخدام طریقه "إعاده القراءه" و"التأوین"؛ وبالرغم من محدودیه الطرائق والمناهج  التفسیریه الحدیثه، الاّ إنهّا وفرّت وصولاً جدیداً لم یکن متاحاً لدى المفسرین اللاهوتیین المتقدمین" ما قبل القرن السادس عشر للمیلاد"؛ وبالتالی فإنّ الاهمیه التی دفعت بها الدراسات التفسیریه الحدیثه ما بعد القرن السادس عشر الى القرن الواحد والعشرین، شکلت وعیاً تفسیریاً خاصاً وحدیثاً معاصراّ بالظروف التاریخیه المتنوعه التی تجذرت فی نصوص الکتاب المقدس وعن بُعد؛ فضلاً عن التطور الملحوظ فی توظیف اللاهوت والتفسیر عند الکاثولیک، حیت عُدّ ذلک التوظیف تطوراً هاماً فی ازدهار الدراسات المسکونیه التی تدشنت خلال فتره الفاتیکان الثانیه؛ فأصبحت تلک المسأله علامه بارزه على التقدم المسکونی الذی طّبع وکیّف الدراسات التفسیریه التوراتیه فی السیاق الراهن.

 

چکیده

این پژوهش به بررسی مشکلات تفسیری متون کتاب مقدس در عصر جدید می‌پردازد. این تحقیق به ضرورت استفاده از روش های تفسیری،تاریخی، ادبی، انتقادی و انسانی به جا مانده از مطالعات علمی مدرن می‌پردازد و با تعریف سه بعد و بر اساس بیانیه حرکت" موقعیت متن" به عنوان موضوعی کهن و مبهم خلاصه می‌شود. متن دوره های زمانی متوالی را که وضعیت سنت های دینی حاکم بر بافت های زمانی آن است نشان می‌دهد. مناسب بودن کلمات باستانی و مبهم که کتاب مقدس در حال حاضر در مورد آنها صحبت می‌کند و" تشکیل متن" و "محتویات آن" که نمایانگر مکاشفه‌‌ای درباره‌ی خداوند است،‌ مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در نتیجه، این مطالعه با ارائه‌‌ی یک مفهوم کلی از روش‌های تفسیری نوین آغاز شد که در بیان تاریخچه اصول و فرضیه های هر روش در چارچوب دوره های زمانی شاهد،‌ با پرداختن به موضوع این تحقیق منعکس می‌شود.  به امکان دسترسی به منابع پشت متون، و سپس کاربرد های ناشی از آن سه بعد،  با توجه به فرضیه ها، توجه شده است. به منظور ایجاد رویکردهای تحلیلی که اهمیت حوزه های موجود، در فرضیه های روش های تفسیری مدرن را روشن می‌کند، بعدا به امکان به کارگیری و تطبیق این رویکردهای تحلیلی در تفسیر کتاب مقدس در میان کاتولیک ها، در چارچوبی کلی می‌پردازیم. گسترش از دوره‌ی واتیکان اول تا دوره واتیکان دوم با پیشبرد منشاء رویکردهای "نامه ها" نشان داده می‌شود. از این رو، مطالعات تفسیری کاتولیک با مبانی علمی نوین شاهد رشد مستمری بود که در آن مفسران کاتولیک به معرفی رویکردهایی به ویژه در زمینه‌ی حل مشکلات نتایج بحث در موضوعات تفسیری با تأثیر کلامی تشویق شدند. در این بررسی حدود دانستن "موقعیت متن"،‌ "ترکیب آن" و "ماهیت محتوای آن" و سپس رسیدن به یک حالت هم ارزی مربوط به انتقال متن به شرایط فعلی که به نوبه‌‌ی خود منجر به تفسیر متن به تفسیر وضعیت فعل کلمات مبهم که کتاب مقدس سی قرن پیش در مورد آن صحبت کرده است می‌پردازد و با استفاده از روش "بازخوانی" و "توئینینگ" ختم می‌شود.  به خاطر وجود محدودیت روش‌ها و روش های تبیینی مدرن، آنها و دسترسی جدیدی را فراهم کردند که قبل از قرن شانزدهم پس از میلاد برای مفسران برجسته‌‌ی الهیات در دسترس نبود. در نتیجه اهمیتی که مطالعات تفسیری مدرن پس از قرن شانزدهم تا قرن بیست و یکم قایل شد، آگاهی ویژه و مدرن معاصر را نسبت به شرایط مختلف تاریخی که ریشه در متون کتاب مقدس و از راه دور داشت،‌ تشکیل داد. علاوه بر پیشرفت چشمگیر در به کارگیری الهیات و تفسیر در میان کاتولیک ها، این استخدام پیشرفت مهمی در شکوفایی مطالعات جهان شناسی تلقی می‌شد که در دوره دوم واتیکان افتتاح شد. این موضوع به نقطه‌ی عطفی از پیشرفت جهان شناسی تبدیل شد که مطالعات تفسیری کتاب مقدس را در شرایط کنونی شکل و تطبیق داده است.نظرات
نام
پست الکترونیک
کد امنیتی
Captcha
دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه نشریات دانشگاه
پست الکترونیک
فروش اینترنتی کتاب
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.